Informace č.: 85 - 2013

Vážení přátelé, 

v příloze Vám posílám návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi ve znění pozdějších předpisů a dále návrh vyhlášky, kterou se novelizuje vyhláška č. 389/2011 Sb., o provedení některých ustanovení  zákona o pomoci v hmotné nouzi. Novela zákona o pomoci v hmotné nouzi řeší především aktuální problém doplatku na bydlení, kterým stát přispívá na náklady na bydlení osobám, které se ocitají bez prostředků a nemohou tak zabezpečit svoji potřebu ani s poskytnutým příspěvkem na bydlení ze systému státní sociální podpory. Návrh zákona směřuje k tomu, aby bylo zamezeno vyplácení doplatků na bydlení do nevyhovujících prostor v ubytovacích zařízeních, která jsou financována v nepřiměřené výši ve prospěch jejich provozovatelů. Zkrátka jde o to, že je snaha zabránit podvodníkům s tzv. obchodem s chudobou. Prosím Vás o Vaše připomínky nejpozději do pondělí 2. 12. 2013, a to na adresu .

 

Vážení přátelé, dovolte, abych Vás ještě informoval, že řídící orgán operačního programu OP LZZ informoval jak bude probíhat financování projektů z tohoto operačního programu, které jsou v současné době realizovány občanskými sdruženími. Občanská sdružení, která se nerozhodnout transformovat do jiné právní formy, budou podle nového občanského zákoníku považovány za spolky. V takovém případě nedochází ke změně osoby příjemce dotace z OP LZZ a příjemce bude povinen informovat poskytovatele pouze o případné změně svého názvu. Co se týče přeměny občanských sdružení na nové typy právnických osob, to je na ústav či sociální družstvo, případně změny na obecně prospěšnou společnost, pak tato přeměna není považována z hlediska pravidel OP LZZ za podstatnou změnu. Příjemce tudíž nepodává žádost o vydání změnového rozhodnutí, ale pouze informuje poskytovatele dotace o provedení této přeměny. 

Přeji Vám všechno dobré. 

S pozdravem 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel