Informace č.: 19 - 2014

Vážení přátelé,

dnes jsem jednal s paní náměstkyní ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Zuzanou Jentschke Stöcklovou. Prvním bodem našeho společného jednání bylo financování sociálních služeb. Zákon o sociálních službách předpokládá, že od roku 2015 přejde financování sociálních služeb na krajskou úroveň. Tento převod financování však nebude takový, že by finanční prostředky byly převedeny do posílení daňové výtěžnosti krajů. Dotační peníze budou i nadále na MPSV ČR. Paní náměstkyně mě ujistila, že i v dalších letech bude minimálně tolik prostředků na dotační řízení, jako je v letošním roce, přičemž MPSV ČR předpokládá, že finanční prostředky na dotace budou pravidelně valorizovány podle výše inflace. Způsob rozdělování peněz bude jiný pro projekty s krajským rozsahem a pro projekty s celostátní působností. U celostátních projektů poskytování sociálních služeb bude rozhodnutí vydávat i nadále MPSV ČR a současně bude tyto služby dotovat přímo MPSV ČR. U regionálních projektů bude od roku 2015 vydávat rozhodnutí o dotacích Krajský úřad a zároveň bude tyto prostředky poskytovat. Kraje však budou zavázány závaznou metodikou, kterou musí schválit Rada kraje a Zastupitelstvo kraje a tato metodika musí obsahovat způsob hodnocení jednotlivých projektů, bez ohledu na zřizovatele služeb a příjemce dotace.  Pokud by kraj nesplnil některou z podmínek uvedených v závazné metodice, MPSV ČR by neposkytlo kraji finanční prostředky a řešilo by situaci v nějakém krizovém řízení. Kraje by měly být také povinny vypracovat zprávu o rozdělení dotací mezi jednotlivé segmenty služeb. Vyjádřil jsem určitou obavu z toho, že závazná metodika nemusí být dostatečný nástroj pro udržení stejných podmínek pro poskytovatele a uživatele sociálních služeb na stejné úrovni a v celé zemi. Paní náměstkyně mě ujistila, že si uvědomují důležitost udržení stejné úrovně sociálních služeb na celém území ČR a chtějí se tomuto problému zvlášť věnovat. K vytvoření závazné metodiky pro kraje bude ustavena pracovní skupina, které by se NRZP ČR měla účastnit. V této souvislosti jsme projednávali také připravovanou novelu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. MPSV ČR předpokládá, že bude připravena novela především technického charakteru, a to jednak s ohledem na přechod financování sociálních služeb na krajskou úroveň. Paní náměstkyni jsem informoval o tom, že pro NRZP ČR je nepřijatelný současný systém posuzování nároku na příspěvek na péči. Považujeme současných deset základních životních potřeb za zcela nevyhovující. Požádal jsem také paní náměstkyni, aby změna posuzování nároku na příspěvek na péči byla součástí připravované novely o sociálních službách. Dostal jsem příslib, že způsob posuzování nároku na příspěvek na péči bude řešen a určitě se jednání této věci účastníme.

Druhým bodem našeho jednání byla výměna průkazů osob se zdravotním postižením, která je plánovaná k 31. 12. 2015. Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením předpokládá, že budou postupně posouzeni všichni držitelé průkazů OZP a k 1. 1. 2016 budou mít všichni nové průkazy. Vyjádřil jsem svoje pochyby o tomto ustanovení v zákoně, neboť se domnívám, že drtivá většina držitelů průkazů OZP bude mít nárok i po novém posouzení, a jedná se vlastně o zbytečné zatěžování osob se zdravotním postižením, ale i veřejné správy. Paní náměstkyně mi sdělila, že o tomto problému jednala již s paní ministryní a zdá se, že by mohlo dojít ke změně zákona tak, aby byla provedena pouze výměna průkazů a posudková služba by posuzovala tak jako dosud pouze ty držitele průkazů, u kterých uplynula rozhodná doba, nebo u nichž je předpoklad změny zdravotního stavu.

Posledním zásadním bodem, který jsme s paní náměstkyní projednali, byla příprava zákona o koordinaci rehabilitace. Pracovní skupina MPSV ČR, jejíž práce jsem se za NRZP ČR účastnil, připravila teze koordinace rehabilitace. Tyto teze však nebyly schváleny vládou. MPSV ČR připrali užší pracovní skupinu k jednání o přípravě tohoto zákona. Současně chce realizovat projekt, podpořený finančními prostředky EU, který by měl připravit takový podklad, na základě kterého by šlo připravit již legislativní znění zákona. Tento projekt by se realizoval v příštích 18 měsících.

Mimo tato hlavní témata jsme společně diskutovali otázku Monitorovacího výboru Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením a situaci v Centu Kociánka v Brně.

Vážení přátelé, v posledních dnech jsem se na Vás obrátil se žádostí o spolupráci ve věci veřejných telefonních automatů a připravované vyhlášky MZ ČR o změně vyhlášky č. 267/2012 Sb., o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost. Byl jsem velmi potěšen Vaším zájmem o tyto problematiky. Napsali jste mi desítky mailů a bylo vidět, že máte o řešení problému zájem. Pokud jde o veřejné telefonní automaty, tak drtivá většina z Vás se přiklonila k názoru, který sdílí i vedení NRZP ČR, a to, že telefonní automaty nejsou z hlediska potřeb osob se zdravotním postižením v zásadě potřeba, a nijak nám neusnadňují integraci do společnosti. Takové stanovisko také sdělím Českému telekomunikačnímu úřadu. Dostali jsme mnoho připomínek k vyhlášce o lázeňské péči. Většina Vašich připomínek se však vztahovala v zásadě k jednomu tématu, a to je prodloužení hrazené léčebné lázeňské péče z 21 dní na 28 dní. Na webových stránkách NRZP ČR najdete znění zásadních připomínek http://www.nrzp.cz/poradenstvi-sluzby/legislativa-pro-ozp/1132-prehled-navrhu-legislativnich-norem-pro-rok-2014.html, které jsme uplatnili k vyhlášce o lázeňské léčebné rehabilitační péči. Současně jsme podpořili návrh občanského sdružení České ILCO.

 

Přeji Vám všechno dobré.

 

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel