Informace č.: 40 - 2014 (jednání s Radou Asociace krajů ČR)

Vážení přátelé,

včera se uskutečnilo setkání vedení NRZP ČR ve složení V. Krása, J. Morávek a J. Uherka s Radou Asociace krajů ČR (AK ČR) v Pardubicích. Toto pravidelné setkání vyplývá z uzavřeného Memoranda o spolupráci mezi Asociací krajů ČR a NRZP ČR, které bylo podepsáno v roce 2011. Společně jsme projednali řadu oblastí. 

Prvním bodem jednání byla příprava realizace a monitoring krajských plánů vyrovnávání příležitostí pro OZP. Tyto plány chybí pouze v Ústeckém kraji, kde se již krajský plán připravuje a dále v Karlovarském kraji, kde bohužel práce na jeho tvorbě ještě nezačala. Rada AK ČR doporučí Karlovarskému kraji, aby zahájil co nejdříve přípravu krajského plánu. 

Druhým bodem jednání byla komunikace mezi organizacemi zdravotně postižených s vedením krajů. NRZP ČR požádala přítomné hejtmany, aby napomohli vytváření komisí Rady krajů pro osoby se zdravotním postižením a zároveň ustavení pozice koordinátora na problematiku zdravotního postižení při kanceláři hejtmana kraje. AK ČR přislíbila zlepšení institucionálního zabezpečení komunikace mezi organizacemi OZP a vedením krajů, přičemž bylo řečeno, že každý kraj má určité specifické způsoby řešení problému. Tento požadavek však kraje vnímají jako pozitivní a budou se jím zabývat. V této souvislosti se také vedla diskuse o podpoře činnosti organizací zastupující OZP s krajskou působností. Požádali jsme o zřízení grantového mechanismu, který by výše uvedeným organizacím umožnil požádat o grant na posílení vlastní kapacity. Některé kraje již taková grantová schémata mají. 

Velmi důležitá diskuse byla ve věci zajištění veřejné meziměstské bezbariérové dopravy, a to autobusové a železniční. Kraje v současné době řeší výběrová řízení pro jednotlivé provozovatele autobusové i železniční dopravy. Požádali jsme vedení krajů, aby stanovilo jako jedno z kritérií pro přiznání dotace na provoz veřejné hromadné dopravy přístupnost dopravních prostředků a možnost dopravy OZP. Bohužel, kontraktační období na příští rok již končí, přesto je možné, aby kritérium přístupnosti veřejné dopravy pro OZP bylo trvale uplatňováno vůči jednotlivým dopravcům. Jako možnou cestu řešení vidíme využití fondů EU, a to především k obměně vozového parku autobusové dopravy. Vedení krajů přislíbilo v této věci spolupráci. Tomuto problému se bude věnovat i komise pro dopravu AK ČR. 

Čtvrtým bodem jednání byla změna kompetencí ve financování sociálních služeb, které přechází od 1. 1. 2015 na krajskou úroveň. Rada AK ČR trvá na převodu financování sociálních služeb do krajů. Oba subjekty shodně konstatovaly, že dosud není metodika, která by jasně stanovila podmínky dotací a zajistila rovný přístup všem poskytovatelům sociálních služeb v rámci území jednoho kraje. Vedení NRZP ČR upozornilo na skutečnost, že v současné novele zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách se navrhuje převod kompetencí inspekce sociálních služeb z Úřadu práce ČR na Krajské úřady. NRZP ČR vyjádřila svůj nesouhlas s tímto návrhem, neboť kraje by se tím dostaly do jasného střetu zájmů. Jednotliví členové Rady AK ČR prohlásili, že převod kompetencí inspekce sociálních služeb na úroveň krajů není pro ně prioritou, a že si dovedou představit jiné řešení.

Posledním bodem našeho jednání byla podpora inklusivního vzdělávání z úrovně krajů. Upozornili jsme na současnou tristní situaci, kdy řada žáků, kteří jsou integrováni do normálních škol, nemají k dispozici asistenta pedagoga dostatečný počet hodin. Školy zpravidla nemají finanční prostředky na úhradu asistenta pedagoga a požadují po rodičích, aby část nákladů zaplatili ze svých prostředků. Je to zcela nepřípustná věc, neboť základní školství je ze zákona bezplatné. Kraje přislíbily určitou pomoc, i když upozornily, že zřizovatelem ZŠ jsou města a obce. V této věci byl dohodnut společný postup. Po projednání v komisi pro vzdělávání AK ČR byl domluven společný postup návrhu řešení, který bude společně prosazován na MŠMT ČR.

 

Přeji Vám všechno dobré. 

S pozdravem 

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel