Informace č.: 20 - 2015 (jednání s předsedou výboru pro sociální politiku J. Zavadilem)

Vážení přátelé,

ve čtvrtek jsem jednal s panem J. Zavadilem, předsedou výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny. Jednání se také účastnil pan poslanec Antonín Seďa. Předmětem našeho jednání byly především návrhy zákonů, které připravil legislativní odbor NRZP ČR, a které by měly řešit ty nejaktuálnější problémy, které se nyní objevují v oblasti registrace motorových vozidel a také u příspěvku na nákup motorového vozidla.

Navrhujeme, aby v případě přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku pro nezletilé dítě dle §§ 9-12 se nevyžadoval předchozí souhlas soudu dle občanského zákoníku. V současné době se jeví největší problém při nákupu motorových vozidel zakoupeného z příspěvku na nákup motorového vozidla, kdy dávka je přiznána nezletilému dítěti. To znamená, že i vozidlo musí být v majetku dítěte. Bez rozhodnutí soudu o převodu automobilu na nezletilé dítě neprovede Registr motorových vozidel jeho registraci a vůz tak nemůže být používán. Obdobně je tomu však i u dalších dražších zvláštních pomůcek, jako je schodišťová plošina, stropní závěsný systém a podobně.

NRZP ČR navrhuje, aby v těchto případech soud nemusel rozhodovat, a to proto, že o přiznání dávky rozhoduje státní orgán, který musí zohlednit nejlepší zájem dítěte a na základě toho také rozhoduje. Jeví se nám tudíž, že rozhodnutí soudu je v těchto případech nadbytečné, protože zájem dítěte je dostatečně chráněn rozhodnutím státního orgánu.

Vážení přátelé, v příloze Vám posílám tento návrh zákona, kde v důvodové zprávě si můžete přečíst podrobné odůvodnění našeho návrhu. Pan předseda J. Zavadil přislíbil, že v této věci by skutečně mohla být poslanecká iniciativa a dokonce by se možná podařilo prosadit, aby návrh zákona byl projednán v tzv. zkráceném čtení dle § 90 Jednacího řádu Poslanecké sněmovny. Druhým návrhem, který jsme předali panu předsedovi výboru, je návrh novely zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Tento návrh se týká pouze příspěvku na pořízení motorového vozidla. Dosavadní znění § 10 odstavce 5) upravující výši příspěvku na zvláštní pomůcku poskytovaného na pořízení motorového vozidla obsahuje, na rozdíl od právní úpravy příspěvku na jiné pomůcky, povinnost předložit kromě příjmu žadatele a příjmů osob s ní společně posuzovaných, také doklad o celkových sociálních a majetkových poměrech všech těchto osob a to bez ohledu na to, zda žadatel o příspěvek bude, či nebude žádat o snížení výše 10% spoluúčasti. Tím toto ustanovení zákona, bez zřejmého vážného důvodu vyčleňuje tento příspěvek z režimu platného pro poskytování příspěvku na zvláštní pomůcku ve všech ostatních případech. Vzhledem k tomu, že na rozdíl od ostatních pomůcek zde není stanovena maximální výše ceny pomůcky, ale maximální výše příspěvku, navrhujeme, aby míra spoluúčasti byla v tomto případě odvozována od maximální výše příspěvku. Dle názoru předkladatelů je naprosto neodůvodněné podřídit tento příspěvek, jako jediný, odlišnému právnímu režimu, než jakému podléhají všechny ostatní srovnatelné kompenzační pomůcky. Samotný osobní automobil je pro osoby se zdravotním postižením naprosto identickou kompenzační pomůckou jako všechny ostatní a neslouží ke zvýšení životního standardu uživatele, ale výhradně jako velmi nutná, základní kompenzace jeho zdravotní handicapu. Ustanovení o prokazování majetkových poměrů žadatele a osob s ním společně posuzovaných je převzato z právní úpravy zasahující hluboko před rok 1989, kdy osobní automobil byl považován za luxusní zboží. Z tohoto pohledu toto ustanovení v aktuálním znění zákona působí jako nezdůvodnitelný, cizorodý a nesourodý prvek. Považujeme za zcela neadekvátní a v rozporu s přístupem k poskytování příspěvku na všechny ostatní pomůcky, aby k žádosti o příspěvek na zakoupení motorového vozidla bylo přikládáno majetkové přiznání jak žadatele, tak osob s ním společně posuzovaných, což je institut pro režim dávek v hmotné nouzi, který se u pomůcek vyžaduje jen v případech, kdy žadatel není ochoten či schopen splnit 10% podíl na pořízení pomůcky. Tento návrh zákona Vám v příloze také posílám. Tato navrhovaná změna však nemá pravděpodobně šanci přímé poslanecké novely, ale spíše se jeví jako možnost mít tento návrh připravený a použít jej při nejbližší novele zákona č. 329/2011 Sb., kterou připravuje MPSV ČR. O obou návrzích budeme s poslanci nadále jednat a pokusíme se je přesvědčit, že oba návrhy jsou velmi důležité. Nejedná se o žádné systémové změny, ale jedná se o změny, které by měly výrazně ulehčit v administraci těchto dávek, snížit výdaje státu a vyrovnat podmínky při poskytování příspěvku na jednotlivé druhy kompenzačních pomůcek.

Vážení přátelé, přivítali bychom, kdybyste s těmito návrhy oslovili i poslance ve Vašem kraji tak, abychom dokázali co nejrychleji uvést oba legislativní návrhy do praxe.

Posledním bodem našeho jednání s předsedou Výboru pro sociální politiku byla možnost valorizace příspěvku na péči. Panu předsedovi jsem předal naši studii o příspěvku na péči a poprosil jej o maximální vstřícnost, pokud Poslanecká sněmovna bude projednávat valorizaci příspěvku na péči. Je samozřejmé, že valorizaci příspěvku musí předcházet politické rozhodnutí, vlastní legislativní úprava už není složitá.

Přeji Vám všechno dobré.

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 141/2012 Sb., zákona č. 331/2012 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákona č. 313/2013 Sb., a zákona č. 329/2014

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel