Informace č.: 72 - 2017 (Převod zapůjčeného vyřazeného zdravotnického prostředku zdravotní pojišťovnou do vlastnictví pojištěnce)

Vážení přátelé, 

dne 30. 8. 2017 proběhla v sídle NRZP ČR schůzka se zástupkyněmi VZP ČR paní ředitelkou Odboru kontroly a revize zdravotní péče MUDr. Emílií Bartiškovou a paní MUDr. Evou Tyblovou, vedoucí referátu revizí zdravotnických prostředků VZP ČR. Na schůzce účastníci diskutovali několik problematických bodů vyplývajících z uplatňování zákona o veřejném zdravotním pojištění ze strany VZP ČR v praxi.

Stěžejním tématem schůzky, kvůli kterému se účastníci především sešli, však bylo převádění již vyřazených zdravotnických prostředků, nebo těch, u kterých je podán návrh na jejich vyřazení po uplynutí jejich směrné užitné doby, stanovené zákonem do vlastnictví pojištěnce. Jedná se především o takové zdravotnické prostředky, u kterých si pojištěnec při pořízení hradil část jejich ceny. Nejčastěji jde o mechanické invalidní vozíky s vysokou pořizovací cenou, v menší míře pak o elektrické invalidní vozíky a další zdravotnické prostředky. 

Tyto zdravotnické prostředky byly až do prosince loňského roku, na žádost samotných pojištěnců – jejich uživatelů, převáděny do jejich vlastnictví pomocí tzv. „dohody o narovnání“, kterou vyjednala NRZP ČR s VZP ČR a dalšími pojišťovnami již dříve. Zmíněnou dohodu přestala na začátku letošního roku VZP ČR jednostranně uplatňovat a odmítala všem pojištěncům zmíněné vyřazené vozíky převádět.

Na základě sdělení obou zástupkyň VZP ČR, že je připravena nová smlouva na převádění prostředků, si NRZP ČR vyžádala na pojišťovně vzor nové smlouvy, kterou budou prostředky převáděny. Tento vzor, společně se seznamem kontaktních osob, u kterých bude možné o převedení vozíků a dalších prostředků pojištěncům VZP ČR žádat, Vám nyní přikládáme. 

Jak tedy nově převedení již vyřazených zdravotnických prostředků, zejména vozíků s majetkovou účastí (doplatkem) pojištěncům v současnosti funguje? Nejdříve je nutné zdůraznit, že na převedení vozíku nevzniká pojištěnci automaticky nárok. Každá žádost pojištěnce je pojišťovnou posuzována zcela individuálně a může se stát, že v některých výjimečných případech nebude převod vozíku pojištěnci pojišťovnou přiznán a smlouva nebude uzavřena. Mělo by se tak však stávat pouze velmi zřídka. 

  1. Převod vozíků a dalších ZP bude možný pouze u již vyřazených prostředků, nebo u takových, kde je návrh na vyřazení těsně před schválením.
  2. Bude se jednat o takový ZP, kde pojištěnec hradil ze svých prostředků nějakou část jejich ceny (velmi výjimečně je možné zkusit požádat o převod i u ZP bez spoluúčasti pojištěnce na ceně).
  3. Pojištěnec si podá žádost o převod již vyřazeného ZP u kontaktní osoby určené pro jeho region. Žádost lze podat jakýmkoliv písemným způsobem, třeba i neformálně, pouze mailem, který však bude obsahovat přesné určení ZP, který má být převáděn (druh, značka, typ, výrobní číslo, evidenční číslo, vč. příp. příslušenství).  Všechny zmíněné údaje bude možné zjistit z původní smlouvy o zapůjčení zdravotnického prostředku, uzavřené mezi VZP ČR a pojištěncem.
  4. Kontaktní osoba VZP ČR sepíše samotnou Smlouvu dle ust. § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou obě smluvní strany, pojišťovna i pojištěnec, podepíšou. Návrh smlouvy by mohl sepsat dle vzoru i samotný pojištěnec. Zde je však otazníkem, zda všichni pojištěnci dokážou dobře sepsat potřebnou smlouvu tak, aby byla zcela bez problémů a pro VZP ČR akceptovatelná.
  5. Následně bude již vyřazený zdravotnický prostředek ponechán ve vlastnictví pojištěnce. Vedle něj pak samozřejmě pojištěnec obdrží, po obvyklém postupu, na předpis lékaře a po schválení revizním lékařem pojišťovny, od VZP ČR zapůjčený řádný zdravotnický prostředek, na který má zdravotní indikaci. Tyto dva procesy jsou na sobě samozřejmě zcela nezávislé.

Na základě uvedených jednání, dohod a dokladů NRZP ČR věří, že nyní již bude převádění vyřazených zdravotnických prostředků do vlastnictví pojištěnců, které bylo zhruba na půl roku ze strany VZP ČR zcela zastaveno, plně obnoveno, a že bude zcela bezproblémové a funkční.

Vážení přátelé, pokud byste se setkali opět s nějakými problémy s převáděním ZP, můžete se na nás obrátit. 

Přeji Vám všechno dobré.

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

logo_opz

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel