Informace č.: 9 - 2018 (novela zák. č. 121-2000 Sb. - autorský zákon)

Vážení přátelé,

v odkazech pod textem této informace Vám posíláme návrh novely zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Navrhovaná právní úprava zavádí do českého právního řádu úpravu nové, specifické zákonné licence obsahující výjimky z výlučných autorských práv a některých práv souvisejících s právem autorským, spočívající jednak v možnosti zhotovování rozmnoženin autorskoprávně chráněných děl a jiných předmětů ochrany v patřičně upravených formátech přístupných osobám nevidomým, osobám jinak zrakově postiženým a osobám s jinými poruchami čtení, jednak ve stanovení pravidel umožňujících přeshraniční pohyb uvedených rozmnoženin, a to jak v rámci Evropské unie, tak i vývozem a dovozem do a ze států, které nejsou členy Evropské unie, ale jsou či se stanou smluvními stranami Marrákešské smlouvy o usnadnění přístupu k publikovaným dílům nevidomým osobám, osobám se zrakovým postižením nebo osobám s jinými poruchami čtení (dále jen „Marrákešská smlouva“). 

Navrhovaná právní úprava nemá žádné vazby k zákazu diskriminace z jakýchkoliv důvodů. Osobám nevidomým, osobám jinak zrakově postiženým a osobám s jinými poruchami čtení, jimž jejich postižení brání v přístupu (nebo ho činí obtížným) k autorským dílům v podobě knih, časopisů, novin, odborných periodik, notových záznamů a jiných podobných písemností, a to na jakémkoli nosiči, včetně zvukového a digitálního formátu, pomůže tato zákonná licence odstraněním autorskoprávních překážek získat přístup k autorským dílům ve formátech pro ně přizpůsobených, takže budou moci tato díla číst (nebo jinak vnímat) stejným nebo téměř stejným způsobem jako osoby bez takového zdravotního postižení; současně bude navrhovanou právní úpravou umožněn i přeshraniční pohyb uvedených rozmnoženin, a to nejen v rámci Evropské unie, ale (pro smluvní strany Marrákešské smlouvy) i celosvětově. 

Vážení přátelé, prosím Vás o Vaše případné připomínky k návrhu novely zákona. Připomínky posílejte nejpozději do 16. 2. 2018 na adresu . Vaše připomínky po té zpracuje legislativa NRZP ČR do konečného dokumentu.

Přeji Vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

logo_opz

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel