Informace č.: 39 - 2018 (Jednání s panem ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem)

Vážení přátelé,

15. května 2018 jsme jednali s ministrem zdravotnictví panem Adamem Vojtěchem ve věci nevypořádaných zásadních připomínek NRZP ČR k novele návrhu zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. 

První naše zásadní připomínka se týkala limitu doplatků na léčiva nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely u osob, které pobírají III. stupeň ID, nebo které jsou ve III. stupni ID a z různých důvodů jim důchod není vyplácen. § 16b, odst. 1 zákona stanoví limit doplatků pro osoby starší 65 let, 70 let a pro osoby mladší 18 let. Neupravuje však limit doplatků na léky u příjemců ID III. stupně. Považujeme to za diskriminující, protože invalidní důchody jsou o více než jeden tisíc korun nižší než je výše starobních důchodů. Zdá se, že tato věc by mohla být akceptována při jednání o zákonu v Poslanecké sněmovně. Domluvili jsme se, že NRZP ČR připraví pozměňovací návrh a bude jej konzultovat s Ministerstvem zdravotnictví. Potom je již na poslancích, jak s tímto návrhem naloží. 

Druhým tématem, o kterém jsme diskutovali, je úprava § 16 zákona č. 148/1997 Sb., která umožňuje výjimku úhrady jinak nehrazeného léku pouze v případě, kdy se jedná o jedinou možnost léčby. Na rozšíření tohoto paragrafu jsme se nedohodli s tím, že MZ ČR plánuje na podzim letošního roku přípravu další novely zákona, kde by došlo k významnější úpravě tohoto institutu. 

Další naše připomínka byla směrována na účast pacientů na procesu zařazování zdravotnických prostředků do příslušných úhradových skupin kategorizačního stromu. V současné době je situace taková, že příkazem ministra zdravotnictví byla zřízena stálá komise, ve které mají zastoupení dvě členky Pacientské rady a NRZP ČR. NRZP ČR je přesvědčena o tom, že takový institut by měl být upraven v zákoně a zákon by měl stanovit složení komise i její pravomoci. Nevýhodou současného stavu je, že stálá komise může být příkazem ministra kdykoliv zrušena. Považujeme zastoupení pacientů při registraci zdravotnických prostředků za zcela zásadní věc. 

Další připomínky se již týkaly jednotlivých zdravotnických prostředků a jejich zařazení do kategorizačního stromu a spoluúčasti pacientů při jejich úhradě. Především jsme rozporovali dvouprocentní spoluúčast pacientů při úhradě za prostředky při inkontinenci, a to u inkontinence 3. stupně. Pan ministr a jeho spolupracovníci nám vysvětlili, že tato minimální spoluúčast, která zatíží pacienty asi 40,- Kč měsíčně, je tam z důvodu zabránění obchodu s těmito prostředky, a to hlavně v lůžkových sociálních zařízeních. Přesto jsme se domluvili, že, pokud poslanci budou souhlasit, může být procento spoluúčasti sníženo na 1 %. 

Předmětem diskuse byly také další naše návrhy, jako je zvýšení finančního limitu na mechanický invalidní vozík při souběhu s elektrickým invalidním vozíkem, a to proto, že mechanický vozík musí být postaven pojištěnci na míru tak, aby plnil svůj účel. Žádali jsme opětovné zařazení sprchových vozíků a také rehabilitačních přístrojů. Domníváme se, že rehabilitační přístroje jsou velmi potřebné, protože pacienti mohou cvičit v domácím prostředí a nevznikají tím další náklady při přepravě osob na rehabilitaci a podobně.

Posledním tématem naší diskuse s panem ministrem byla oprava vozíků ze zdravotního pojištění, které jsou ve vlastnictví pojištěnců, a to po dobu směrné užitné doby. Jsme přesvědčeni o tom, že vlastnictví vozíků nemůže být překážkou v tom, aby klient měl nárok na úhradu opravy hrazené z veřejného zdravotního pojištění, a to po dobu směrné užitné doby. Chápeme, že je nezbytné regulovat částku, která se na tyto opravy bude vydávat a v případě vlastnictví elektrických invalidních vozíků by se měl pacient na hrazení oprav alespoň částečně spolupodílet. Je to určitá motivace k tomu, aby si pacienti chránili a šetřili zdravotnické prostředky, které jsou v jejich vlastnictví. Současný stav je takový, že pokud bude elektrický invalidní vozík ve vlastnictví osoby, tak nemá nárok na úhradu jeho opravy. 

Vážení přátelé, novela zákona o veřejném zdravotním pojištění je v současné době v Legislativní radě vlády, takže není možné jakkoliv měnit podobu zákona. Připravíme však sérii pozměňovacích návrhů a budeme se snažit je prosadit v Poslanecké sněmovně. Předpokládáme, že návrh zákona bude v Poslanecké sněmovně projednáván v prvním čtení na přelomu měsíce června a července. 

Přeji Vám všechno dobré.

  

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

logo_opz

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel