Informace č.: 69 - 2018 (Jednání Výboru pro zdravotnictví o zdravotnických prostředcích)

Vážení přátelé,

ve středu 5. září 2018 jednal Výbor pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR o návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, sněmovní tisk č. 199. NRZP ČR iniciovala k návrhu zákona tři zásadní pozměňovací návrhy, které podal pan poslanec Vít Kaňkovský. 

Navrhli jsme upravit § 16b odst. 1 zák. č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění tak, aby byla rozšířena skupina lidí, u které je stanoven limit doplatků na léčiva nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely. Jedná se o příjemce invalidních důchodů třetího stupně a občany, kteří byli uznáni invalidními ve druhém nebo třetím stupni, avšak tento důchod jim není vyplácen pro nesplnění podmínky doby pojištění ve smyslu zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo zdravotnictví ČR návrh ještě upravilo a pan poslanec Vít Kaňkovský jej podal v upravené verzi. Výbor pro zdravotnictví tento návrh schválil s tím, že účinnost tohoto ustanovení bude platná od 1. 1. 2020, protože pojišťovny se musí na tuto změnu připravit. 

Druhý zásadní pozměňovací návrh, zpracovaný NRZP ČR a podaný panem poslancem Vítem Kaňkovským, se týká hrazení oprav u zdravotnických prostředků, které jsou ve vlastnictví pojištěnců. Bylo navrženo doplnit úhradu oprav zdravotnických prostředků hrazených ze zdravotního pojištění, které jsou ve vlastnictví pojištěnce. Současně se navrhuje prodloužit dobu, po kterou je možno opravy hradit ze zdravotního pojištění, a to až na dobu 1,5 násobku délky směrné užitné doby stanovené právním předpisem. Lhůta byla zvolena tak, aby nedocházelo ke zvýšenému tlaku pojištěnců na výměnu zdravotnických prostředků ihned po skončení jejich směrné užitné doby. Navrhovaná úprava navíc zrovnoprávňuje všechny skupiny pojištěnců v přístupu k opravám zdravotnických prostředků. Tento návrh Výbor bohužel neschválil. Místo toho schválil návrh pana poslance Jiřího Běhounka, který navrhl limit na opravu vozíků, které budou ve vlastnictví pojištěnců ve výši 8265,- korun na pět let. Částka je bez DPH, to znamená, že s DPH je částka 10 000,- korun. Jsme přesvědčeni o tom, že tato částka je velmi malá a i ve vystoupení na Výboru jsme tento návrh odmítli. 

Třetím důležitým pozměňovacím návrhem, který podal pan poslanec Vít Kaňkovský, byl návrh, který se týkal souběhů elektrického a mechanického vozíku. U tohoto pozměňovacího návrhu je zásadní problém v tom, že je stanovena velmi nízká cena pro mechanický invalidní vozík, a to v částce 14 000,- korun. Tato cena neodpovídá cenám mechanických invalidních vozíků a prakticky by znemožňovala souběh výše uvedených vozíků. Výbor pro zdravotnictví námi iniciovaný návrh pana poslance Víta Kaňkovského neschválil. 

Ve středu 12. září 2018 by měl být návrh novely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění projednáván ve druhém čtení na plénu Poslanecké sněmovny. NRZP ČR bude ještě dále jednat o neschválených pozměňovacích návrzích a pokusíme se s Ministerstvem zdravotnictvím ČR a panem poslancem Vítem Kaňkovským dohodnout na nějakém kompromisním řešení. 

Přeji Vám všechno dobré.

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

logo_opz

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel