Informace č.: 90 - 2018 (Jednání s kraji o železniční dopravě + novela zákona o pomůckách)

Vážení přátelé,

 

v úterý 20. 11. 2018 se uskutečnila dvě důležitá jednání NRZP ČR. Nejprve jsme jednali s představiteli krajů, kteří jsou odpovědni za dopravu v krajích. Dopravní komisi Asociace krajů vede hejtman Libereckého kraje pan Martin Půta. V současné době končí smlouvy krajů s provozovateli železniční dopravy a kraje vypisují nová výběrová řízení na dopravce na dalších 10 – 15 let. Považujeme tato výběrová řízení za velmi důležitá, a to proto, aby nedošlo ke zhoršení podmínek dopravy osob se zdravotním postižením. 

Představili jsme našich deset bodů, které by měly být splněny, než dojde k liberalizaci trhu v železniční dopravě, kterou prosazuje především Ministerstvo dopravy ČR, které si od toho slibuje konkurenci v železniční dopravě a zlepšení standardů. Naše zkušenosti jsou zatím takové, že noví dopravci neplní standardy pro přepravu osob s tělesným či smyslovým postižením. Proto jsme požadovali, aby krajští objednatelé uplatnili v zadávací dokumentaci pro nabídkové řízení na regionální drážní dopravu minimální standardy, které jsou v současné době. Mezi tyto podmínky patří funkčnost objednávkového systému, který má v současné době národní dopravce, to je České dráhy. Chceme, aby všichni dopravci si vyjednali přístup do tohoto systému a aby garantovali možnost objednávky a pomoci při nástupu, výstupu či přestupu do vlaku, a to buď emailem, nebo u kterékoliv pokladní přepážky dopravce. 

Požadujeme, aby všichni dopravci garantovali použití mobilní nebo vozidlové plošiny a také možnost objednávky zařazení vozu s plošinou, a to i při cestách do zahraničí. Chceme, aby tyto úkony byly zajišťovány dopravcem zdarma, včetně asistence jejich zaměstnanci. Dopravce by měl mít povinnost zachovat dostupnost informací o příjezdech a odjezdech vlaků pro všechny cestující, zejména pro cestující smyslově postižené. Chceme mít garantovány běžně dostupné doplňkové služby ve většině železničních stanic, jako je bezbariérový a bezplatný přístup do čekáren, vstup na nástupiště a samozřejmě bezbariérový přístup na WC. To znamená, že musí dojít co nejrychleji k modernizaci železničních stanic a zastávek. Současně požadujeme, aby došlo co nejrychleji k zvyšování poměru bezbariérových vozů na české železnici. Nesouhlasíme se současnou praxí, kdy někteří dopravci nakupují vyřazené železniční vozy v okolních státech, které jsou bariérové. Dopravci je pouze repasují, bez toho aniž by zajistili bezbariérový přístup. Považujeme za samozřejmé, že bude zachována možnost nákupu jízdního dokladu z domova a možnost zajistit si rezervaci místa elektronicky, tak jak je to dnes u národního dopravce. 

Zásadně nesouhlasíme, aby jeden dopravce nečekal na spoj jiného dopravce, který má zpoždění. Tím se občané dostávají do těžko řešitelných situací a pro osoby se zdravotním postižením může být taková situace nebezpečná. Požadujeme zachování možnosti přímého odbavení pro celou přepravní cestu s využitím tarifu integrovaného dopravního systému nebo tarifu dopravce. To znamená, koupení jedné jízdenky, i když bude přestup během cesty od jednoho dopravce k druhému. 

Vážení přátelé, odpoledne se uskutečnilo jednání u tzv. Kulatého stolu na MPSV ČR, zaměřeného na novelu zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, který zpracovala NRZP ČR a podali poslanci napříč politickými stranami. V novele zákona se navrhuje rozšířit skupinu osob, které budou mít těžké omezení pohyblivosti způsobené postižením cév dolních končetin, dále těžké omezení hybnosti v důsledku oběhové nedostatečnosti při onemocnění srdce a také o objektivně prokázané těžké postižení plicních funkcí. Kulatý stůl jednal právě o námi navrhovaném rozšíření diagnóz, na které by se vztahovala možnost požádat o příspěvek na zvláštní kompenzační pomůcku. MPSV ČR se v zásadě nebrání rozšíření o další diagnózy, ale trvá na tom, že diagnózy musí být specifikovány tak, aby nemohlo dojít k zneužití systému. Návrh zákona, který je v Poslanecké sněmovně veden pod číslem tisku 267, by měl do konce roku projít prvním čtením a v průběhu prvního pololetí by měl být zákon schválen s tím, že jeho platnost by byla od 1. 1. 2020. 

 

Přeji Vám všechno dobré. 

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel