Informace č.: 33 - 2019 (přístupnost vysílání ČT pro nevidomé a slabozraké)

Vážení přátelé, 

dovoluji si Vás informovat o aktivitě Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých s Českou televizí o překladech do češtiny všech cizojazyčných vstupů, které slovem obdrží Česká televize. S dovolením vedení SONS si Vás informujeme o této důležité věci. 

V září 2012 se prezident SONS obrátil se zdvořilou žádostí na generálního ředitele České televize, aby zvážil možnost překládat slovem do úředního národního jazyka cizojazyčné zpravodajské vstupy tak, jak tomu bylo přibližně do roku 2011 a jak to činí všechny světové televizní stanice. Vedoucí zpravodajství ČT blahosklonně a otcovsky odpověděl, že je nutné vzdělávat národ. Uvedl také, že ČT se snaží uspokojovat potřeby jejích vážených nevidomých diváků. V praxi se však nic nezměnilo. V únoru a v březnu 2013 proto SONS ve své síti oblastních odboček provedla anketu s otázkou "Vadí mi, když se v televizním zpravodajství cizojazyčné vstupy nepřekládají do češtiny?". Z 508 respondentů pouze čtyřem praxe ČT nevadila. V květnu 2013 jsme tuto skutečnost generálnímu řediteli ČT sdělili, včetně další podpůrné argumentace (v jednom ze sledovaných týdnů se ve zpravodajství ČT mluvilo čtrnácti jazyky). Jelikož se nám už žádné odpovědi nedostalo, obrátili jsme se na dozorující orgány: na Radu pro rozhlasové a televizní vysílání a na Radu pro Českou televizi (pozor, jedná se o dvě různé instituce s velerozdílnými pravomocemi). U Rady pro rozhlasové a televizní vysílání jsme byli vyslyšeni, nicméně zároveň poučeni, že tato Rada nemá České televizi co přikazovat. Rada pro Českou televizi má sice ČT co přikazovat, ale soudí, že není třeba cokoli měnit. Pokračovali jsme u ochránkyně práv, jejíž pracovnice přesně pochopily, oč nám jde, že nechceme z televize dělat rádio a že nám jsou odpírány informace v důsledku jinde ve světě nevídané praxe. ČT zřejmě ochránkyni práv vyhodnotila jako partnera či protivníka pozoru nehodného a veškerá jednání zamrzla. To už se psal rok 2016 a IX. celostátní shromáždění SONS přijalo k počínání ČT poměrně ostře laděné prohlášení, které sdělovací prostředky ignorovaly díky existenci daleko zajímavějších skandálů a kauz. Po poradě jsme se s právním útvarem ochránkyně práv jsme se rozhodli, že nezbude než Českou televizi žalovat pro diskriminaci. Háček byl však v tom, že takovou antidiskriminační žalobu smí podat pouze fyzická osoba. Žalobu podal Mgr. Václav Polášek, volený statutární představitel SONS.

První soudní jednání proběhlo dne 4. prosince loňského roku za účasti asi 25 osob z našich řad, které svou přítomností a příkladným korektním chováním soudci sdělili, že stojí pevně na straně žalobce. Soudce vyslechl argumenty obou stran a doporučil, aby spor žalobce a žalovaná vyřešili formou mimosoudního ujednání v podobě přiměřeného kompromisu; soudce očekává, že obě strany ze svých výchozích stanovisek poněkud ustoupí a dojdou k vzájemné dohodě. Pokud se tak ve stanovené lhůtě nestane, rozhodne soud.

Dne 8. ledna 2019 jsme se v souladu s pokynem soudce sešli v České televizi na prvním jednání. ČT opět vyzdvihla zvukový popis použitý ve zpravodajství jakožto nástroj k řešení celého problému. Postoj žalobce v této věci je následující: „ČT si již mnohokrát vyslechla naši zásadní tezi a to, že nechceme audio popis tam, kam nepatří, tedy do zpravodajských relací, a toho se držíme. Ale televize zase trvá na „vzdělávání národa aj.“ a neustále se snaží situaci řešit „vylepšováním“ audio popisu. Jednání vyústilo v příslib právní zástupkyně ČT, že připraví návrh řešení; tento návrh jsme právě obdrželi.

A tady nastává chvíle, kdy i Vy všichni můžete přispět k rozhodnutí, zda žalobce návrh České televize přijme či odmítne nebo připraví protinávrh. Nezapomínejme, že tu nejde jen o kauzu občana Václava Poláška, který se domáhá svého práva, ale o věc nás všech, které žalobce v soudním sporu zastupuje.

20. února předložila ČT čtyřbodový návrh, který téměř 80 % respondentů SONS v anketě odmítlo a pouhých 20 % respondentů přijalo. Toto referendum ukázalo České televizi převažující náladu české nevidomé a slabozraké veřejnosti a žalobce usoudil, že díky tomu vznikne pravděpodobně prosto pro vyjednání příznivějšího kompromisu, než byl původní návrh ČT. To vše se odehrálo koncem dubna a začátkem května. Nakonec došlo k dohodě mezi SONS a ČT o mimosoudním vyrovnání a k dohodě. 

Dohoda obsahuje pět článků. 

V prvním článku je uvedena podstata žaloby. Druhý článek popisuje setkání u mediátorky; je slovem stvrzena první verze dohody o mimosoudním smíru a dojednání o tom, oč má být ještě doplněna a jak upřesněna. 

Článek 3 obsahuje nejpodstatnější součást dokumentu, takže stojí za víceméně věrné ocitování:

"Mgr. Polášek a Česká televize se shodli v tom, že nemají zájem řešit vzájemný spor nadále soudní cestou a proto vyústilo jednání mezi Českou televizí a Mgr. Poláškem ve vzájemnou Dohodu o uzavření tohoto mimosoudního smíru: Česká televize bude zařazovat do vysílání pořad "Zprávy ve 23" s přemluvením cizojazyčné promluvy do češtiny, a to pilotně v průběhu měsíce května 2019 s garancí od června 2019. 

Česká televize zařadí podcast, tedy zvukovou formu k pořadu Události, přístupnou na webu České televize, a to do 21:00 téhož dne. Cizojazyčné promluvy v podcastu budou přemluveny do češtiny. Podcast bude pilotně zařazován od června 2019, s garancí od července 2019. Česká televize využije platformu audio popisů jako technickou platformu pro vysílání pořadu Události. Audio popisy budou obsahově vybaveny tak, aby byly kvalitnější a vyhovovaly informačně lépe osobám se zrakovým postižením: 

Odstraněno bude rušivé popisování záběrů a čtení jmen vyjadřujících se osob přes text reportáže. 

Bude doplněn zvukově srozumitelný český hlasový překlad u cizojazyčných vyjádření. Pro audio popisy bude vyčleněna osoba s redakčním oprávněním, která bude na informační hodnotu "nových" audio popisů dohlížet. Opatření dle tohoto bodu bude pilotně realizováno od srpna 2019, s garancí od září 2019. 

Shrnuto a podtrženo: ve zprávách v sedm večer uslyšíme český překlad cizojazyčných zpravodajských vstupů přijatých slovem na zvukové stopě audio popisu. V devět si budeme moci přehrát na internetu více či méně věrnou reprízu hlavních zpráv s českým přemluvením cizojazyčných vstupů bez použití speciální stopy (češtinu uslyší každý). A nakonec v jedenáct večer uslyšíme čerstvé zprávy s českým přemluvením cizojazyčných vstupů opět pro všechny. 

Rudolf Volejník 

 

K této informaci byl použit text viceprezidenta SONS pana Rudolfa Volejníka. Považujeme za nutné, aby o tomto řešení byli informováni všichni lidé, kteří mají těžké problémy se zrakem. 

Gratulujeme k úspěchu SONS. 

Přeji Vám všechno dobré

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR
 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel