Dopis předsedy NRZP ČR členským organizacím ve věci jednání na MPSV ČR

Dne 7. února 2011 se uskutečnilo jednání pracovního týmu NRZP ČR, ve složení Jana Hrdá, Jiří Morávek a Václav Krása s MPSV ČR. Ministerstvo reprezentovali I. náměstek ministra p. Vladimír Šiška a náměstci p. David Kafka a p. Karel Machotka. Předmětem jednání byla připravovaná reforma.

Prvním bodem jednání byla organizace celé reformy. Vyjádřili jsme velké obavy z toho, že se chystá spousta změn – převod kompetenci z obcí na úřady práce, změna způsobu výplaty dávek, nový způsob posuzování a další. Upozornili jsme představitele ministerstva, že zákony budou přijaty až v září a tudíž bude minimálně času na provedení změn od 1. 1. 2012, jak je plánuje ministerstvo. Vedení ministerstva nás ujistilo, že jsou si této věci vědomi a že již nyní chystají organizační záležitosti. Očekávají, že z obcí na úřady práce odejde asi 1200 až 1300 pracovníků. Na obcích zůstane v přenesené působnosti pouze sociálně právní ochrana dětí. Ujištění představitelů MPSV nás však nezbavilo zcela našich obav z organizačního chaosu.

Velmi zásadní debata byla vedena ve věci posuzování nároků na jednotlivé dávky pro OZP. Vyjádřili jsme jasný názor, že zásadně nesouhlasíme s posilováním úlohy posudkových lékařů v posuzovacích mechanismech. Rozhodující kompetenci by měli mít sociální pracovníci. Nesouhlasíme také s tím, že má být výrazně zúžen počet posuzovacích kriterií z dnešních 36 úkonů na deset oblastí. Debata na toto téma nebyla uzavřena. I. náměstek p. V. Šiška prohlásil, že o této věci povedeme ještě debatu.

Další diskuse byla kolem příspěvku na péči. Vyjádřili jsme zásadní nesouhlas s elektronickou kartou, která by umožnila platbu poskytovateli péče. Bylo nám vysvětleno, že klient péče stanoví poskytovatele péče – osoby blízké, poskytovatele terénní či institucionální péče, nebo třeba sousedku a na jejich účty budou prostředky přímo posílány podle schématu stanoveného klientem. Považujeme to za velký problém, protože se ukazuje, že u neformální péče by osoba, mimo osobu blízkou, musela při překročení svých příjmů nad 12 000,- Kč platit daně a pojištění. Vyjádřili jsme zásadní nesouhlas s restrikcí neformální péče. Vysvětlovali jsme představitelům ministerstva, že péče od registrovaných poskytovatelů je vždy dražší. Restrikce neformální péče může vést k jejímu utlumení a povede k navýšení žádostí na institucionální péči a ve svých důsledcích povede k vyšším výdajům veřejných rozpočtů. I u tohoto bodu nebyla diskuse uzavřena a vedení ministerstva vnímá tuto věc jako problémovou.

V diskuzi jsme dále otevřeli otázku převodu kompetencí ve financování sociálních služeb z úrovně státu na krajskou samosprávu. Upozornili jsme, že tento převod může způsobit řadu problémů, a to například rozdílnou úroveň sociálních služeb v jednotlivých krajích. Dále jsme argumentovali, že vzhledem k avizovaným změnám je velmi nebezpečné současně měnit způsob financování, neboť může dojít k výrazné nestabilitě sítě poskytovatelů sociálních služeb v jednotlivých krajích. Upozornili jsme představitelé ministerstva, že dotační řízení je pravděpodobně v rozporu s evropskou legislativou a mohlo by způsobit problémy při dotování sociálních služeb v krajích. Kraje nejsou připraveny na plnění alkmarkských kritérií. Představitelé ministerstva přijali naše upozornění a přislíbili, že o této otázce budou ještě jednat. Upozornil jsem pány náměstky, že NRZP ČR udělá vše pro to, aby dotační řízení nebylo k 1. lednu 2012 převedeno na krajskou úroveň.

Jako další bod bylo zrušení vyhlášky č. 182/1991 Sb., a její nahrazení zákonnou úpravou. Budou dvě dávky – příspěvek na mobilitu a jednorázové dávky na kompenzační pomůcky. Dávka na mobilitu bude vyplácena měsíčně a budou asi dvě kategorie podle četnosti jízd. Vyjádřili jsme názor, že je potřeba zachovat možnost větší dávky, která by umožnila nákup motorového vozidla. MPSV si tento problém uvědomuje a připravuje mechanismus, který by nákup vozu umožnil u kategorie četnějších jízd, tzv. kvalifikovaná doprava (asi 3 jízdy týdně). Příspěvek na mobilitu by měl podpořit vznik přepravců OZP v jednotlivých městech. Ministerstvo předpokládá, že tyto dávky by nebyly vypláceny osobám, jejichž příjem nepřesáhne šesti násobek životního minima. Tuto věc jsme nijak nerozporovali, protože to je opravdu vysoký cenzus. Jen jsme upozornili, aby nedošlo postupně ke snižování této hranice. U jednorázových dávek ministerstvo prosazuje spoluúčast OZP. Upozornili jsme, že v mnoha případech to může být problém. Do této kategorie jednorázových dávek by spadaly i dávky na úpravu motorového vozidla či na úpravu bytu. Na jednání nebyla uvedena žádná předpokládaná výše jednorázové dávky, ani možnost opakované žádosti. Ministerstvo připravuje zcela nový seznam rehabilitačních a kompenzačních pomůcek a dále ustavení odborné komise, která by pravidelně tento seznam aktualizovala tak, aby odpovídal vývoji techniky a zařízení.

Nový zákon předpokládá, že budou postupně zrušeny průkazky TP, ZTP a ZTP/P. Budou pravděpodobně nahrazeny elektronickými kartami, které budou v různých barvách tak, aby byl rozlišen rozsah zdravotního postižení. Systém by měl nabíhat postupně. To znamená, že současní držitelé průkazek TP, ZTP a ZTP/P nebudou znovu posuzováni a jejich průkazky budou i nadále platné. Pouze u žádostí o přiznání mimořádných výhod po 1. lednu 2012 již budou vydávány elektronické karty. Ministerstvo obhajovalo názor, že různé benefity, které jsou se současnými průkazkami ZTP spojeny, jako například sleva při jízdě hromadnou veřejnou dopravou, slevy vstupného a podobně, již nebudou součástí zákona. Tyto slevy by mělo v zákonech upravovat například ministerstvo dopravy, vyhlášky obcí a podobně. Vyjádřili jsme obavy z toho, že již nebudou tyto slevy realizovány. MPSV ČR je přesvědčeno, že tyto věci nepatří do jeho kompetence a tudíž, že je nemůže řešit. V této věci je potřeba počkat až na paragrafované znění zákonů a potom jednat s ministerstvem dopravy a dalšími ministerstvy, aby do svých právních předpisů zahrnuly tyto slevy.

Poslední diskutovanou věcí byla otázka asistenčních psů. MPSV ČR předpokládá, že i nadále bude přispívat na vodící psy pro nevidomé osoby. Nepředpokládá však, že by přispívalo na asistenční psy. Všichni náměstci jednoznačně prohlásili, že ČR není tak bohatá, aby mohla přispívat na asistenční psy. Obávají se toho, že by došlo k enormnímu nárůstu výdajů na ně. Argumentovali jsme tím, že v řadě případů může asistenční pes nahradit částečně osobní asistenci, neboť dobře vycvičený asistenční pes dokáže řadu úkonů. Zdá se však, že v této věci je malá naděje na její prosazení.

K navrhovaným úpravám v oblasti podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením jsme se v diskuzi již nedostali. Po dvou hodinách jednání jednotliví náměstci měli již domluveny další schůzky, proto diskuze byla přerušena. V pátek 12. února 2011 se uskuteční jednání u pana náměstka K. Machotky, kde se budou probírat pouze nově navrhovaná opatření v oblasti podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením. O výsledcích tohoto jednání Vás samozřejmě budu informovat.

Pokud shrnu celé jednání, tak je zřejmé, že mimo problematiku zaměstnávání osob se zdravotním postižením je několik neuralgických bodů, kde máme zcela rozdílné názory a postoje. Je to způsob posuzování nároku na dávky – především u příspěvku na péči. Dále je to navrhovaná restrikce neformální péče, převod kompetence ve financování sociálních služeb na kraje a posledním zásadně rozporným bodem je zavedení elektronické karty. Samozřejmě, že jsme vyjádřili nesouhlas s některými dalšími navrhovanými úpravami, ale z jednání jasně vyplynulo, že tyto body jsou opravdu výrazně střetové a i ministerstvo je vnímá jako problémové.

Vážení přátelé, očekávám Vaše další náměty k tomu, jak dále vést tato jednání a Vaše připomínky k navrhovaným změnám v oblasti podpory osob se zdravotním postižením.

 

Přeji Vám všechno dobré.

 

Bc. Václav Krása

předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel