Tisková zpráva ke stanovisku MPSV ČR k demonstraci zdravotně handicapovaných

NRZP ČR je překvapena reakcí ministra Jaromíra Drábka i dalších politiků na protestní shromáždění osob se zdravotním postižením, které se uskutečnilo 22. března 2011 u budovy MPSV ČR (http://www.mpsv.cz/files/clanky/10572/22032011.pdf).  

 

Protestní shromáždění je legitimní prvek v demokratickém prosazování zájmů jednotlivých skupin. Je zřejmé, že v současné době nedošlo k dohodě mezi MPSV ČR a NRZP ČR o zásadních otázkách chystané sociální reformy. Shromáždění bylo mimo jiných důvodů svoláno také proto, aby ministerstvo mělo zpětnou vazbu, že NRZP ČR jedná skutečně jménem všech sdružených organizací v Národní radě osob se zdravotním postižením ČR a jménem celé komunity osob se zdravotním postižením v ČR. Kritizovat samotný fakt konání protestního shromáždění je nepochopení demokratických nástrojů a role občanské společnosti.

 

NRZP ČR zároveň důrazně odmítá slova o šíření poplašné zprávy či šíření nepravdivých informací mezi osoby se zdravotním postižením tak, jak je uvedeno ve vyjádření některých politiků. Jako důkaz toho, že NRZP ČR informuje pravdivě o navržených zákonech sociální reformy je například znění § 31, odst. 6, návrhu zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů. § 31 (6) Průkazy mimořádných výhod osvědčující stupeň mimořádných výhod vydané podle předpisů účinných do dne nabytí účinnosti tohoto zákona zůstávají v platnosti i po tomto dni, a to do uplynutí doby platnosti vyznačené v těchto průkazech, nejdéle však do 31. prosince 2013. Nárok na mimořádné výhody poskytované podle vyhlášky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zaniká od 1. ledna 2012. Příslušný pověřený obecní úřad zašle osobám, kterým byly přiznány mimořádné výhody, do 31. prosince 2011 písemné sdělení o zániku nároku na mimořádné výhody, včetně informace o další platnosti průkazu mimořádných výhod. Toto sdělení se nedoručuje do vlastních rukou. 

 

Obdobně lze citovat například ustanovení návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se sjednocením výplaty nepojistných sociálních dávek. V bodu 54 tohoto zákona se uvádí, že ustanovení § 73, odst. 3, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, se věta druhá zrušuje. V komentáři k tomuto bodu se uvádí toto. Podmínka minimálního zůstatku příjmu při stanovení úhrady za stravu a ubytování při poskytování pobytových sociálních služeb se zrušuje. Tato podmínka byla vázána na okruh rozhodných příjmů podle zákona o životním a existenčním minimu. Navrhovaným opatřením bude umožněno využít k platbě úhrady za stravu a ubytování nejen dosud takto vymezený okruh příjmů, ale veškeré další finanční prostředky klientů zařízení s pobytovými službami, včetně například úspor na vkladech u finančních ústavů nebo jednorázových příjmů. Vzhledem k tomu, že výše úhrady za stravu a ubytování je stanovena poskytovatelem pobytové sociální služby ve smlouvě o poskytnutí sociální služby, může být dohodou sjednána výše této úhrady tak, aby klientovi pobytové sociální služby byl ponechán určitý zůstatek jeho příjmů k osobní potřebě. Jedná se o ustanovení, kterým se ruší nárok na 15 % kapesného z příjmu u obyvatel ústavní sociální péče.

 

Takovýmto způsobem můžeme okomentovat všechna tvrzení MPSV ČR o tom, že nemluvíme pravdu a nebo, že šíříme poplašné zprávy. Politici, kteří se vyjadřují k sociální reformě, by se měli nejprve důkladně seznámit s návrhy zákonů, aby mohli někoho osočovat ze lhaní či šíření poplašných zpráv. NRZP ČR je připravena k seriózní diskuzi a k důsledné obhajobě práv osob se zdravotním postižením na svobodný a nezávislý život.

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel