Dopis předsedy NRZP ČR členským organizacím o jednání Výboru pro sociální politiku

Zpráva o jednání Výboru pro sociální politiku

poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Dne 30. 8. 2011 se účastnil JUDr. Jan Hutař jednání Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Šlo o jednání, na němž měly být zapracovány pozměňovací návrhy, včetně těch, které vzešly ze slyšení veřejnosti dne 25. 8. 2011. Jednání výboru bylo výrazně poznamenáno tím, že poslancům opozice (ČSSD a KSČM) byly pozměňovací návrhy předány až při zasedání, takže na rozdíl od  koaličních poslanců neměli možnost se s nimi dříve seznámit a posoudit, zda a které návrhy, podané dne 25. 8. 2011, jsou předloženy. Na tuto skutečnost reagovaly kluby obou stran tím, že jejich poslanci se účastnili pouze obecné rozpravy a po jejím ukončení k projednávaným zákonům (tisky 372 – 374) jednání opustili.

Z hlediska NRZP ČR byly klíčové tři body pozměňovacích návrhů vycházející z dohody s MPSV ČR.

  1. Vyčlenění pozměňovacího návrhu na sjednocení částky na mobilitu z komplexního pozměňovacího návrhu předloženého skupinou poslanců ve složení Lenka Kohoutová, PhDR. Martin Vacek, Mgr. Martin Čechovský, Mgr. Dagmar Navrátilová, MUDr. Jitka Chalánková a MUDr. Gabriely Peckové do samostatného návrhu tak, aby mohl být hlasován odděleně s tím, že se MPSV jako předkladatel vyjádří proti návrhu. Jedná se totiž o to, že skupina poslanců ve svém rozsáhlejším návrhu navrhla, aby příspěvek na mobilitu byl vyplácen pouze v jedné výši, a to 400,- Kč měsíčně. Dohodnutá výše příspěvku na mobilitu s MPSV ČR byla na částce 600,- Kč měsíčně  u majitelů a provozovatelů motorových vozidel  a 250,- Kč měsíčně, u ostatních příjemců příspěvku na mobilitu.
  1. Stejný postup byl dohodnut i v případě pozměňovacího návrhu téže skupiny navrhovatelů, týkající se výplaty příspěvku na péči přímo poskytovatelům sociálních služeb.

MPSV ČR dodrželo dohodu uzavřenou s NRZP ČR a k oběma  návrhům dalo negativní stanovisko. Přes toto negativní stanovisko však výbor oba pozměňovací návrhy přijal, a to hlasy poslankyň a poslanců: L. Kohoutová (ODS), Mgr. Ing. I. Řápková (ODS),  MUDr. G. Pecková (TOP 09), Ing. M. Jeník (ODS), Mgr. J. Čechovský (ODS) a J. Eček (TOP 09). Poslankyně MUDr. J. Chalánková (TOP 09) požádala o vyškrtnutí ze seznamu předkladatelů s odůvodněním, že stejně jako opoziční poslanci neměla možnost se s návrhem podrobně seznámit a při hlasování se, stejně jako poslanci VV Mgr. D. Navrátilová a PhDr. Martin Vacek, předseda výboru, hlasování zdržela. K přijetí těchto změn došlo přesto, že pan JUDr. Jan Hutař v rámci obecné rozpravy vystoupil a upozornil na to, že tyto změny jsou pro NRZP ČR naprosto nepřijatelné.

  1. V rámci dohody s MPSV ČR byl schválen náš návrh na změnu bodu 4, písmene b) Přílohy zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů. Návrh spočívá v odstranění taxativní hodnoty IQ 34 a změny ustanovení tak, aby bylo možno zajistit širší přístup žadatelů k příspěvku na zakoupení motorového vozidla nejen pro hraniční případy, ale i na případy, kdy duševní porucha, např. autismus narušuje racionální myšlení na úroveň člověka s mentální retardací.

Z dalších přijatých změn stojí za zmínku změna částek u příspěvku dle § 78 zákona o zaměstnanosti (příspěvek pro zaměstnavatele osob se zdravotním postižením na chráněných pracovních místech z původně navrhovaných 6 000 + 4 000 Kč na 8 000,- Kč + 2 000,- Kč měsíčně. Současně byl přijat návrh, aby příspěvek na nákup motorového vozidla byl poskytován jednou za 10 let, a to v maximální výši 200 000,- Kč. Tento návrh nebyl s nikým konzultován.

Vážení přátelé, vzhledem k tomu, že poslanci Výboru přijali především změnu příjemce příspěvku na péči, je nezbytné vyvinout maximální úsilí a psát všem poslancům, že tento návrh je pro nás zásadně nepřijatelný. Budu hovořit ještě s ministrem J. Drábkem, aby se pokusil poslancům vše vysvětlit tak, aby pro uvedený návrh v Poslanecké sněmovně nehlasovali. Spoléhám na vaši spolupráci.


Přeji Vám všechno dobré.


S pozdravem

Bc. Václav Krása

předseda NRZP ČR

 

 

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel