Dopis předsedy NRZP ČR členským organizacím ve věci zákonů sociální a zdravotní reformy

Vážení přátelé,

posílám Vám několik informací o událostech tohoto týdne. Jak jistě asi všichni víte, v neděli v nočních hodinách schválila, s definitivní platností, Poslanecká sněmovna jednotlivé zákony sociální a zdravotní reformy. Tyto zákony čekají již pouze na podpis pana prezidenta a po uveřejnění ve Sbírce zákonů nabudou platnosti.

Ve středu hlasovala Poslanecká sněmovna ve třetím čtení o zákonu o jednom inkasním místě. Tento zákon upravuje současně řadu jiných zákonů. My jsme k tomuto návrhu zákona měli tři zásadní připomínky. První připomínka se týkala návrhu na zrušení slevy na dani z příjmu pro zaměstnavatele, kteří zaměstnávají osoby se zdravotním postižením. Na náš podnět podali pan poslanec M. Vacek a paní poslankyně L. Kohoutová návrh na vypuštění tohoto ustanovení. Poslanecká sněmovna tento návrh přijala, to znamená, že nadále budou daňově zvýhodněni zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají osoby se zdravotním postižením.

Dalším naším návrhem byl návrh na vypuštění ustanovení v zákonu č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. V tomto zákonu byl v září přijat návrh, aby od 1. ledna 2012 nebyly z veřejného zdravotního pojištění propláceny léky a potraviny, které jsou jako jediný léčebný prostředek v případě, že je možno tyto léky a potraviny koupit i bez lékařského předpisu. To by znamenalo, že osoby s metabolickými poruchami, například osoby s cystickou fibrózou nebo s fenylketonurií, by si musely veškeré speciální potraviny, bez kterých nemohou žít, kupovat pouze ze svých prostředků. Roční výdaj, podle druhu zdravotního postižení, činí 100 – 300 tisíc korun. To znamená, že rodina by nebyla schopna tyto výdaje uhradit. Prostřednictvím paní poslankyně V. Lesenské jsme navrhli vypuštění tohoto ustanovení. Jednali jsme v této věci s panem ministrem L. Hegerem a dalšími poslanci. Ministerstvo zdravotnictví připravilo svůj pozměňovací návrh k tomuto problému a ministr zdravotnictví jej ve druhém čtení podal. Koalice prosadila přijetí návrhu pana ministra L. Hegera. Podle našich právníků je však návrh pana ministra nedostatečný a hrozí reálné nebezpečí, že osoby, které jsou odkázány na potraviny jako jediný léčebný prostředek, mohou mít v příštím roce velké problémy. Pan ministr L. Heger mě ujistil, že pokud by se ukázala úprava zákona jako nedostatečná, je připraven okamžitě podat krátkou novelu, která by problém řešila podle našeho návrhu.

Třetím problémovým bodem zákona o jednom inkasním místě bylo rozdělení výnosů z loterijních her. Poslanecká sněmovna nakonec schválila návrh Rozpočtového výboru, který výnosy z loterijních her dělí na tři segmenty – 1/3 pro obce, 1/3 pro sport a 1/3 pro neziskové organizace. Je to návrh, který neziskové organizace podporovaly a je v souladu s účelem petice „Ano charitě“.

Chtěl bych Vám všem, kteří jste se na petiční akci podíleli, upřímně poděkovat. Za necelý měsíc se podařilo shromáždit více než 17 tisíc podpisů a téma financování neziskových organizací významně medializovat. Zatím to vypadá tak, že neziskové organizace budou moci i nadále získávat prostředky z výnosů loterijních společností. Pan ministr financí a někteří další politici již avizovali, že se s touto prohrou nemíní smířit, a že budou nadále usilovat o to, aby výnosy z loterijních společností byly poukazovány především do státního rozpočtu a do rozpočtu obcí.

Vážení přátelé,

včera zasedal v Hradci Králové Republikový výbor NRZP ČR. Mimo jiné se usnesl, že zásadně nesouhlasí s návrhem novely vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí zákon o sociálních službách. Jedná se o tzv. vyhlášku o posuzování míry závislosti na sociálních službách. RV zároveň uložil zástupcům NRZP ČR trvat na návrhu vyhlášky, který zpracovali odborníci NRZP ČR a v případě nutnosti urychleně připravit protestní akce před MPSV ČR. RV konstatoval, že tato vyhláška je zásadní věcí, která může významně ovlivnit kvalitu života lidí se zdravotním postižením.

Včera v odpoledních hodinách se uskutečnilo jednání zástupců NRZP ČR a MPSV ČR ve věci novely vyhlášky o stanovení míry závislosti. NRZP ČR zastupovala paní J. Hrdá, pan J. Hutař a V. Krása. Vznesli jsme zásadní požadavek, aby za základ nové vyhlášky byl vzat náš návrh. Byl stanoven scénář jednání. V úterý 15. listopadu 2011 se sejdou zástupci NRZP ČR s pracovníky MPSV ČR a pokusí se najít shodu na znění vyhlášky. Pokud se tato věc nepodaří, proběhne v týdnu od 21. listopadu 2011 jednání s panem ministrem J. Drábkem, kde se pokusíme znovu nalézt shodu na znění vyhlášky.  Vznikne samozřejmě problém, když tuto shodu nenalezneme.

Vážení přátelé,

předsednictvo NRZP ČR je připraveno v případě nutnosti vyhlásit protestní akci. Uvědomujeme si, že toto roční období není vhodné pro veřejná vystoupení, ale je to nutnost v rámci zachování základních standardů při posuzování nároků na příspěvek na péči, průkazek ZTP a příspěvku na mobilitu. Chtěli bychom připravit podobnou akci, která se uskutečnila 22. března. Prosím, abyste s tím počítali.

 

V přílohách Vám posílám stanoviska NRZP ČR k jednotlivým vyhláškám.

 

Přeji Vám všechno dobré.

S pozdravem

 

Bc. Václav Krása
předseda NRZP ČR
  • Zásadní připomínky k návrhu vyhlášky, kterou se stanoví vzor, náležitosti a provedení Karty sociálních systémů, vzor, náležitosti a provedení Potvrzení o ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení Karty sociálních systémů a vzor Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka (doc)
  • Zásadní připomínky k návrhu vyhlášky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi (doc)
  • Zásadní připomínky k návrhu vyhlášky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením (doc)
  • Zásadní připomínky k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., (doc)
 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel