Dopis předsedy NRZP ČR členským organizacím ve věci vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Vážení přátelé,

v příloze Vám posílám konečné znění návrhu vyhlášky, kterým se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Předsednictvo NRZP ČR dnes projednalo tento návrh a přijalo k němu následující usnesení.

„Předsednictvo NRZP ČR konstatuje, že dohodnutým zněním novely vyhlášky č. 505/2006 Sb., došlo k dílčím úpravám, které zamezí nejtvrdším dopadům při posuzování míry závislosti při posuzování nároků na příspěvek na péči, příspěvek na mobilitu a průkazky TP, ZTP a ZTP/P. Neřeší však podstatné problémy při posuzování míry závislosti, které byly již v předchozí právní úpravě, a které nadále přetrvávají. Dlouhodobě nesouhlasíme se čtyřmi kategoriemi míry závislosti a hodnocením deseti životních potřeb. Jsme přesvědčeni, že novela vyhlášky, i v kompromisním znění, nepovede ke zlepšení systému posuzování. Základní problém spočívá ve skutečnosti, že novela zákona o sociálních službách neumožňuje objektivní způsob posouzení.

Vyzývá ministra práce a sociálních věcí J. Drábka, aby NRZP ČR byla přizvána k přípravě metodických pokynů k posuzován míry soběstačnosti, které budou navazovat na prováděcí vyhlášku.“

Předsednictvo NRZP ČR tudíž souhlasilo s dojednaným kompromisním řešením. Vzhledem k podobě zákona o sociálních službách a zákona o dávkách pro osoby se zdravotním postižením, nelze ve vyhlášce upravit věci, které by šly nad rámec uvedených zákonů. NRZP ČR dlouhodobě prosazovala, aby především hodnocení nároku na průkazky TP, ZTP a ZTP/P nebylo spojeno s posuzováním nároku na příspěvek na péči. Tato věc se však nepodařila. Proto je pouze jedna vyhláška, která posuzuje míru závislosti pro nárok na příspěvek na péči a zároveň bude také použita k posouzení návrhu na průkazku TP, ZTP a ZTP/P. Současně podle této vyhlášky se bude posuzovat nárok na příspěvek na mobilitu. Při našem zkoumání, jaký bude mít vyhláška dopad na posuzované osoby, jsme dospěli k názoru, že by neměl být žádný rozdíl proti současné době. Vše ukáže až samotná praxe. Chceme se současně pokusit ovlivnit přípravu metodiky k posuzování, kterou na základě vyhlášky bude připravovat Česká správa sociálního zabezpečení. Dnes jsem požádal pana ministra J. Drábka, aby nám tuto věc umožnil.

Vážení přátelé,

považujeme za daných okolností dohodnuté znění vyhlášky za maximálně možný kompromis, neboť se nám podařilo z původně 35 činností, které jsou v jednotlivých oblastech životních potřeb, rozšířit na 70 činností. Dále se nám podařilo zcela nově upravit v příloze 1. oblast mobility tak, aby podle ní bylo možné hodnotit příspěvek na mobilitu a průkazky TP, ZTP a ZTP/P. V § 1 uvedené vyhlášky, odst. 3 jsme rozšířili oblasti, ve kterých se hodnotí zvládání základních životních potřeb. V odst. 4 formulace „kdy porucha funkčních schopností dosahuje úrovně úplné poruchy nebo poruchy těžké“ znamená, že za neschopnost zvládání základní životní potřeby bude považováno podle MKF 50 %ní postižení. Dále se nám podařilo prosadit, aby u lidí s metabolickými poruchami bylo považováno za neschopnost zvládat základní životní potřeby stav, kdy tito lidé budou mít odborným lékařem nařízený režim, který jim nebude umožňovat provádění svých aktivit v přijatelném standardu. Bude to v situaci, kdy lidé postižení například cystickou fibrózou nebudou moci jít do běžného prostředí kvůli infekci.

 

Po uplynutí prvního čtvrtletí roku 2012 budeme analyzovat výsledky posuzování ve vztahu k nové vyhlášce. Pokud by se ukázalo, že dochází k výrazné restrikci vůči osobám se zdravotním postižením, vyvoláme okamžitě nové jednání s ministrem J. Drábkem.

 

Přeji Vám všechno dobré.

 

S pozdravem 

Bc. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Příloha:

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel