Informace č.: 28 - 2012 - jednání s J. Drábkem

Vážení přátelé, 

30. 3. 2012 se uskutečnilo setkání poskytovatelů sociálních služeb, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a NRZP ČR s panem ministrem J. Drábkem ve věci chybějících prostředků na poskytování sociálních služeb. 

Základním tématem této diskuze byl požadavek na navýšení prostředků na sociální služby o 0,5 mld. korun. Pan ministr konstatoval, že si je vědom skutečnosti, že v celkovém objemu chybí prostředky na sociální služby. Deklaroval, že udělal vše co mohl, aby prostředků na sociální služby bylo víc. Nemůže však jít na vládu s požadavkem o další prostředky, neboť přislíbil vázat část prostředků na řešení deficitu státního rozpočtu. Tudíž jediným východiskem je, že rozdělí 190 miliónů korun, které mu v rozpočtu MPSV ČR ještě zbývají na rozdělení pro poskytovatele sociálních služeb. Dotační komise by měla zasedat přibližně kolem 20.  dubna 2012. Poslanecká sněmovna, při projednávání státního rozpočtu na rok 2012, navýšila prostředky na sociální služby o 100 miliónů korun z loterií. Tyto prostředky jsou vázány k navýšení dotací pro neziskové organizace, které poskytují sociální služby. To znamená, že z výše uvedených 190 miliónů korun by mělo být minimálně 100 miliónů korun poukázáno pro nestátní neziskové organizace. Jednání bude pokračovat v týdnu od 10. 4. 2012 za účasti předsedy Asociace krajů M. Haška. Přítomní se shodli na tom, že další jednání vítají, ale nejdůležitější je okamžitě získat další prostředky na sociální služby. Proto se dohodli na přípravě demonstrace poskytovatelů sociálních služeb před budovou MPSV ČR dne 16. 4. 2012 ve 13:00 hodin. NRZP ČR se této demonstrace zúčastní. 

Ještě ten den se v podvečerních hodinách uskutečnilo jednání zástupců NRZP ČR s panem ministrem J. Drábkem ve věci změn zákonů, které by zmírnily dopad přijatých norem, platných od 1. 1. 2012 v oblasti sociální péče. Na pevno již bylo dohodnuto, že obyvatelé ústavních zařízení budou moci požádat o příspěvek na mobilitu. Nebude určen počet jízd v měsíci, ale formulace bude taková, že Úřad práce může poskytnout příspěvek na mobilitu osobám, kterým jsou poskytovány pobytové sociální služby v domech pro osoby se zdravotním postižením, v domech pro seniory či v domech se zvláštním režimem, a to ve zřetele hodných případech. To znamená, že každou žádost Úřad práce individuálně posoudí. 

Dále bylo dohodnuto, že bude opět umožněn souběh rodičovského příspěvku a příspěvku na péči u dětí se zdravotním postižením do 4 let věku, přičemž zůstane možnost volby výplaty rodičovského příspěvku. U dětí od 4 let do 7 let dojde k navýšení výše příspěvku na péči o určitou částku, která však dosud nebyla dohodnuta. Všechny tyto změny by měly být zapracovány do návrhu zákona, který je projednáván v současné době v Poslanecké sněmovně jako tisk č. 594. Tento tisk je v současné době ve druhém čtení. Další schůzka s panem ministrem J. Drábkem k dořešení pozměňovacích návrhů k tisku č. 594 se uskuteční 10. 4. 2012 od 17:00 hodin. 

Dosud nebyla dořešena otázka zvedacích zařízení (schodišťové plošiny, stropní transportní zařízení apod.). Pan ministr přislíbil, že pokud do konce května 2012 nebude dořešen systém zapůjčování těchto zařízení, je připraven na úpravu zákona, která by umožnila opětovné přiznávání příspěvku na nákup těchto zařízení. 

Vážení přátelé,

v souvislosti s jednáním poskytovatelů sociálních služeb informoval pan ministr, že vydal pokyn Úřadu práce, aby při každé návštěvě klienta na ÚP, byl příjemce příspěvku na péči požádán, aby prokázal využívání příspěvku na péči na poskytování služeb. To znamená, že každý příjemce příspěvku na péči by si měl vést deník, ve kterém velmi stručně napíše úkony, které mu osoba poskytující péči poskytla a jakým způsobem byla provedena úhrada za tuto službu. U rodinných příslušníků je nezbytné mít alespoň výčet služeb, které jsou prováděny. Způsob platby asi není tak důležitý, neboť je zřejmé, že rodinný rozpočet je společný. Pokud je péče poskytována jinou osobou, v takovém případě je nezbytné, aby byl zřejmý i způsob platby za službu. 

Vážení přátelé,

Považuji za důležité, abyste tyto věci si dali urychleně do pořádku, neboť úřady práce tuto činnost začnou vykonávat. 

Přeji Vám všechno dobré. 

S pozdravem 

Bc. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel