Informace č.: 42 - 2012 - XIII. Republikové shromáždění NRZP ČR

Vážení přátelé, 

dovoluji si Vám poslat informaci o jednání XIII. Republikového shromáždění Národní rady osob se zdravotním postižením ČR, které se uskutečnilo ve dnech 30. a 31. května 2012 v TOP HOTELU PRAHA. Republikové shromáždění zvolilo nové orgány NRZP ČR na další 4leté období. Mimo volby a novelu stanov se Republikové shromáždění zabývalo především aktuální situací ve společnosti a prioritami činnosti NRZP ČR na období let 2012 – 2013. Přijalo následující prohlášení delegátů:

 

Prohlášení delegátů RS NRZP ČR k aktuální situaci ve společnosti:

My, delegáti Republikového shromáždění NRZP ČR, si uvědomujeme současnou složitou společenskou a ekonomickou situaci. Přesto se domníváme, že současná krize není primárně krizí ekonomickou. Jsme stále více přesvědčeni o tom, že se jedná o hlubokou krizi hodnot, zasahující struktury euroatlantické civilizace. Slova jako soudržnost, solidarita, pochopení pro druhé, pomoc či obětování se pro druhé byla nahrazena slovy úspěch, výnos, komerce, výkon a další. Krize hodnot se nutně projevuje i v rozdělování zdrojů, takže na solidaritu, sociální pomoc a soudržnost je stále méně prostředků. V krizových obdobích patří do nejohroženějších skupin ti, kteří se mohou nejméně bránit. Patří sem nepochybně rodiny s malými dětmi, senioři a lidé se zdravotním postižením.

Reformní kroky současné vlády v oblasti sociální péče, zdravotnictví, daní a v dalších oblastech výrazným způsobem ovlivňují kvalitu života lidí se zdravotním postižením. Nejsou realizovány s cílem zefektivnit a zkvalitnit potřebnou pomoc osobám se zdravotním postižením, nýbrž jde primárně pouze o snižování výdajů v této oblasti. Jsme přesvědčeni o tom, že tento reformní étos je chybný a v dlouhodobější perspektivě povede ke snižování kvality života osob se zdravotním postižením, ke snižování jejich příjmů, a tím i schopnosti žít samostatně a užívat stejných práv a plnit stejné povinnosti jako ostatní občané.

Poslední reformní kroky v oblasti sociálního zabezpečení a zdravotní péče výrazným způsobem snížily příjmy rodin s těžce zdravotně postiženými dětmi, což ohrožuje jejich schopnost poskytnout svým dětem takovou péči, aby obstály v životě a v konkurenčním prostředí dnešní společnosti. V oblasti zdravotnictví se vlivem neúměrného zvyšování spoluúčasti na zdravotní péči výrazným způsobem limituje přístup nejen osob se zdravotním postižením, ale i seniorů a rodin s malými dětmi ke zdravotní péči. Považujeme tyto reformní kroky za škodlivé a neodpovídající skutečné ekonomické situaci České republiky.

Vyzýváme Vládu ČR, Parlament ČR a ostatní představitele státu, aby všechny budoucí reformní kroky poměřovali jejich dopadem na cílové skupiny. Reformy v sociální oblasti a ve zdravotnictví nejsou podle našeho mínění prointegrační, ale vyčleňují osoby se zdravotním postižením ze společnosti, neboť podpora z veřejných zdrojů se zaměřuje spíše na „pouhé přežívání“, a nikoliv zlepšování kvality života. NRZP ČR je kdykoliv připravena jednat o všech reformních návrzích, které budou předkládány. Věříme, že i představitelé státu mají vůli k jednání a nebudou přijímat změny, které se dotýkají osob se zdravotním postižením, aniž by je předem projednali s jejich reprezentací.

 

XIII. RS NRZP ČR po dlouhé diskuzi schválilo tyto priority činnosti NRZP ČR na období 2012 – 2013:

 

Priority činnosti NRZP ČR na období 2012 – 2013:

NRZP ČR bude usilovat zejména o další legislativní změny, které by změkčily dopad současně platných právních předpisů tzv. reformy, a to o:

 • změnu koeficientů pro přepočet invalidních důchodů
 • posílení rodinných rozpočtů při péči o osobu se zdravotním postižením
 • rozšíření spektra pomůcek, které budou hrazeny z veřejných rozpočtů
 • změnu způsobu hodnocení míry závislosti tak, aby nebyly diskriminovány jednotlivé skupiny osob se zdravotním postižením
 • navrácení institutu osoby zdravotně znevýhodněné
 • zmenšení dojezdové vzdálenosti do zdravotnických zařízení
 • zlepšení personálního vybavení zdravotnických zařízení
 • snížení spoluúčasti za úhradu při pobytu ve zdravotnických zařízeních, za léky a zdravotnické prostředky
 • dokončení jednání o vzniku Monitorovacího výboru Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením
 • přípravu zákona o ucelené rehabilitaci tak, aby zákon obsahoval základní priority NRZP ČR v této oblasti
 • důsledně prosazovat rovnost formálních a neformálních poskytovatelů služeb sociální péče
 • v rámci rozvoje občanské společnosti vyvinout maximální snahu na eliminaci dopadu občanského zákoníku na organizace osob se zdravotním postižením.

V říjnu 2012 se uskuteční volby do krajských zastupitelstev. Naší prioritou v této oblasti bude, aby Krajské rady osob se zdravotním postižením navázaly úzký pracovní kontakt s nově zvolenými představiteli krajských samospráv a vytvořily předpoklady pro úspěšnou spolupráci v následujícím čtyřletém období. Jednotlivé KRZP budou zejména:

 • kontaktovat představitele volebních stran, aby zapracovali do svých volebních programů potřeby osob se zdravotním postižením
 • spolupracovat s nově zvolenými představiteli krajské samosprávy a prosazovat vytvoření komise pro osoby se zdravotním postižením
 • usilovat o přijetí Krajských plánů vyrovnávání příležitostí tam, kde doposud ještě nebyly přijaty
 • usilovat o zřízení fondů při krajských samosprávách, které by přispívaly na činnost občanských sdružení zdravotně postižených
 • monitorovat plnění Krajských plánů vyrovnávání příležitostí pro OZP

Současná krize se projevuje nejen v ČR, ale i na úrovni EU. NRZP ČR, společně s ostatními členy EDF, vytvoří iniciativu, směřující k jednání evropských struktur o dopadech krizových jevů na osoby se zdravotním postižením a jejich co největší eliminaci. V oblasti mezinárodní bude NRZP ČR usilovat zejména:

 • o uskutečnění veřejného slyšení v Parlamentu EU o dopadech krize na OZP
 • o vytvoření Alternativní zprávy EDF ke Zprávě EU o plnění Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením

Výsledky voleb orgánů NRZP ČR najdete v přiloženém schváleném usnesení XIII. Republikového shromáždění NRZP ČR. Součástí RS NRZP ČR byla také diskuse s představiteli státu, které se účastnili místopředseda Senátu ČR pan Zdeněk Škromach, zmocněnkyně pro lidská práva paní Monika Šimůnková, náměstek ministra MPSV ČR pan Jan Dobeš, náměstek ministra zdravotnictví pan Martin Plíšek a vedoucí sekretariátu Vládního výboru pro zdravotně postižené občany pan Pavel Ptáčník. Diskuse s představiteli státu byla velmi živá. Diskutovalo se o problémech zdravotnictví, sociální reformy, Úmluvy OSN  a dalších palčivých otázkách, které trápí lidi se zdravotním postižením. V rámci projektu Progress vystoupila s přednáškou paní Jana Kvasnicová z Kanceláře veřejného ochránce práv. Její prezentace na téma „rovná práva pro všechny“ byla velmi zajímavá. Ve své přednášce se zabývala především konkrétními případy lidí se zdravotním postižením a jejich způsobu řešení. Kancelář ombudsmana je velmi zatížena dotazy osob se zdravotním postižením, a to především v souvislosti s reformou sociálních systémů.

Vážení přátelé,

v příloze Vám posílám doporučení ombudsmana pana Pavla Varvařovského k naplňování práva na rovné zacházení při zřizování vyhrazeného parkování na místních komunikacích. Považuji toto doporučení za velmi cenné. Pokud někdo z Vás bude si chtít zřídit vyhrazené parkoviště před svým domem, může argumentovat právě tímto stanoviskem. Proto prosím, abyste si ho důkladně uložili pro další případnou potřebu.

Vážení přátelé,

v minulé informaci č. 41 jsem Vám poslal podrobnosti k chystané blokaci MPSV ČR. Zapomněl jsem Vás upozornit, že tentokrát nejsme schopni zajistit tlumočení do znakového jazyka a ani zajistit přepis pro neslyšící a nedoslýchavé. Velmi bychom však přivítali, kdyby se osoby nedoslýchavé či neslyšící této akce zúčastnili. Pokud si přivede svého tlumočníka do znakového jazyka a poskytne jeho služby ostatním neslyšícím při blokaci, jsme připraveni zaplatit za čas, který stráví na akci před MPSV ČR.

Přeji Vám všechno dobré.

S pozdravem

 

Bc. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel