Informace č.: 23 - 2013

Vážení přátelé, 

dnes se uskutečnila mimořádná tisková konference, na které jsme představili Manifest NRZP ČR o dopadech reforem na osoby se zdravotním postižením. Informovali jsme novináře a veřejnost o dopadu reforem na celou komunitu lidí se zdravotním postižením. Předsednictvo je přesvědčeno, že základním důvodem všech reformních kroků byla pouze úspora veřejných prostředků bez toho, aniž by někdo zvažoval dopad na celou komunitu lidí. 

Došlo k zásadnímu obratu od rozvíjení podpor, umožňujících integraci OZP k jejich utlumování a rušení. Došlo ke zborcení celého systému podpor, které v zásadě fungovaly dobře. Akumulací změn ve správě a výplatě dávek, posuzování nároků na ně a na průkazy OZP, snaha o elektronizaci celého systému, vedla k zásadním nenapravitelným škodám, které mají vážný dopad na celou komunitu lidí se zdravotním postižením. Zásadním způsobem narušily víru těchto občanů, že stát je schopen jim v krizových obdobích pomoci. Spojení posuzování nároku na sociální služby, na průkazy OZP a na dávky kompenzující zdravotní postižení se ukázalo jako zcela nefunkční. Kumulací všech činností na ÚP, bez patřičného personálního a materiálního zajištění dochází k rozpadu celého systému, nedodržování správních lhůt, k neschopnosti vyplatit potřebné dávky a k zásadním chybám v posuzování jednotlivých nároků. Karta sociálních systémů uvedla celý systém v chaos a ukázala, že v naší zemi žijí politici a vysocí představitelé státu, kteří se nestydí hmotně participovat na lidech, kteří jsou závislí na pomoci druhých. Systém karet sociálních systémů byl pouze o penězích pro určitou skupinu lidí, ale žádným způsobem nepřinesl sebemenší prospěch OZP, ale i dalším skupinám lidí, které pobírají nějakou pomoc od státu. Od 1. ledna 2012 došlo k výraznému snížení všech podpor, což, vzhledem ke zvyšování životních nákladů a zvyšování spoluúčasti na zdravotní péči, vede k výraznému ochuzování této skupiny osob. NRZP ČR vyzývá celou politickou reprezentaci, aby reflektovala zhoršující se situaci OZP. Jedná se o 10 % populace a se svými rodinnými příslušníky tvoří skupinu více než 2 mil. lidí, kteří jsou postiženi důsledky špatných reformních kroků. Tito lidé se propadají do stále větší bídy, ztrácejí možnost se integrovat do společnosti a ztrácejí víru, že naše společnost je ochotna jim pomoci. 

Současně jsme také seznámili novináře s našimi připomínkami k návrhu novely zákona o Úřadech práce, který předložilo MPSV ČR v souvislosti se změnou zákonů o kartě sociálních systémů. NRZP ČR je toho názoru, že návrh zákona vůbec neobjasňuje k čemu je potřeba identifikace prostřednictvím karty sociálních systémů. Není objasněno, co to klientovi přinese a proč není možné k identifikaci používat občanský průkaz. Není provedena seriózní analýza ekonomických dopadů. S sKartou jako identifikátorem budou spojeny další náklady, a to čtečky těchto karet na ÚP. Na drtivé většině karet nebude fotka, což je oproti občanskému průkazu určitě velká nevýhoda. Není vůbec zřejmé, proč karty opět bude vyrábět držitel bankovní licence, a proč není možné, aby platební funkce karty byla u všech bankovních domů. NRZP ČR zásadně nesouhlasí se zavedením poplatku za doručování dávek sKartou. Povede to k dalšímu snížení hodnoty dávek, například příspěvek na mobilitu je dnes vyplácen v poloviční výši proti roku 2010 a z něho by ještě lidé zaplatili za rok přibližně 250,- korun. Příspěvek na péči nebyl sedm let valorizován. Byl snížen v I. stupni z 2000,- korun na 800,- korun a jeho reálná hodnota ve všech stupních poklesla nejméně o 25 %. Tím, že budou muset příjemci PnP platit stovky korun za doručení pomoci, sníží se jejich možnost zaplatit si potřebné služby. Proto NRZP ČR připravila zásadní změnu zákona připraveného MPSV ČR, která prakticky ruší kartu sociálních systémů. Věříme, že zákonodárci si uvědomí nesmyslnost tvrdošíjně prosazované karty sociálních systémů a konečně tento projekt zamítnou. 

Na tiskové konferenci jsme také vyjádřili zklamání nad tím, že vláda zamítla Senátní návrh zákona, kterým se ruší karty sociálních systémů. 

Vážení přeteklé,

V příloze Vám posílám uvedený Manifest NRZP ČR a naše připomínky k návrhu MPSV ČR k návrhu zákona o Úřadech práce v souvislosti s sKartou. 

Přeji Vám všechno dobré. 

S pozdravem 

 

Bc. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel