Přehled návrhů legislativních norem pro rok 2015

 • Připomínky NRZP ČR k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel), ve znění pozdějších předpisů. (doc).
 • Připomínky NRZP ČR k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 221/2013 Sb., kterou se stanovují podmínky pro předepisování, přípravu, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití (doc).
 • Připomínky NRZP ČR k návrhu Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015-2020 (doc).
 • Připomínky NRZP ČR k materiálu Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 (doc).
 • Připomínky NRZP ČR k Návrhu nařízení vlády o provedení § 101a zákona o sociálních službách (doc).
 • Připomínky NRZP ČR k Bílé knize - Koncepce veřejné dopravy (doc)
 • Připomínky NRZP ČR k návrhu, kterým se mění nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytvoření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifiakce nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek, ve znění pozdějších předpisů (doc)
 • Zásadní připomínky Národní rady osob se zdravotním postižením ČR k vládnímu návrhu zákona o zadávání veřejných zakázek (doc)
 • Stanovisko NRZP ČR k návrhu akčního plánu inkluzivního vzdělávání MŠMT na období 2016 – 2018 (doc)
 • Připomínky NRZP ČR k Národní strategii Zdraví 2020 (doc)
 • Stanovisko NRZP ČR k návrhu prováděcí vyhlášky k § 19 novely školského zákona č. 82/2015 Sb. (doc)
 • Připomínky NRZP ČR k novele zákona č. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (doc)
 • Připomínky NRZP ČR k návrhu nař.vl. o stanovení výše náhrady za bolest a ztížení společenského uplatnění odpovídající vzniklé újmě způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání (doc)
 • Zásadní připomínky NRZP ČR k navrhovaným změnám přílohy č. 1 vyhlášky č. 505/2006 Sb. (doc)
 • Připomínky NRZP ČR k návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. (doc)
 • Připomínky NRZP ČR k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění zákona č. 87/2015 Sb. (doc)
 • Připomínky k zákonu č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění (protetika) (doc)
 • Stanovisko NRZP ČR k Návrhu nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2016 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení. (doc)
 • Připomínky NRZP ČR k Návrhu vyhlášky k provedení § 19 a některých dalších ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami). (doc)
 • Připomínky NRZP ČR k hodnocení dopadů regulace (RIA)k zavedení pečovatelského volna a dlouhodobého ošetřovného (doc)
 • Připomínky NRZP ČR k Národní strategii rozvoje sociálních služeb na období 2016 – 2025. (doc)

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel