Přehled návrhů legislativních norem pro rok 2008

 • Připomínky k návrhu zákona o zdravotnických službách (doc)
 • Připomínky k návrhu novelizace zákona o důchodovém pojištění (přípomínky, příloha)
 • Připomínky k zákonu č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (doc)
 • Připomínky k návrhu zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů (doc)
 • Přípomínky k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 207/1995 Sb., kterou se stanoví stupně zdravotního postižení a způsob jejich posuzování pro účely dávek státní sociální podpory, ve znění vyhlášky č. 156/1997 Sb. (doc)
 • Připomínky k novele vyhlášky č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace (doc)
 • Připomínky sk. 6 k návrhu novely zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících (doc
 • Připomínky k novele zákona o sociálních službách (doc)
 • Zásadní připomínky Národní rady osob se zdravotním postižením ČR  k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů. (doc)
 • Pozměňovací návrh k vládnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. (doc)
 • Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o orginaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (doc)
 • Připomínky k občanskému zákoníku (doc)
 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel