Zastupování OZP v zahraničí

V souladu s úkoly stanovenými Národním plánem podpory a integrace občanů se zdravotním postižením je cílem projektu zastupovat Českou republiku v European Disability Forum a Rehabilitation International a dalších mezinárodních organizacích, jichž je NRZP ČR jakožto legitimní zástupce osob se zdravotním postižením v ČR členem.

Jedním z úkolů NRZP ČR je posílení mezinárodní spolupráce a zlepšení informovanosti o dění v oblasti zdravotního postižení na evropské a celosvětové úrovni a obohacení o zkušenosti ze zahraničí. NRZP ČR umožňuje svým členským organizacím a dalším zainteresovaným skupinám a jednotlivcům přístup k důležitým mezinárodním aktům a dokumentům týkajícím se problematiky zdravotního postižení, a tím jejich využití ve vyrovnávání práv a příležitostí OZP. NRZP ČR dále mj. spolupracovala na procesu ratifikace Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením, navazuje partnerské vztahy, podněcuje výměnu informací a uzavírání rozvojových partnerství v mezinárodních projektech atd.


Evropské fórum ZP

Účast NRZP ČR v Evropském hnutí zdravotně postižených.

EDF – European Disability Forum – Evropské fórum zdravotně postižených bylo založeno v roce 1997. Tato nadnárodní organizace sdružuje národní rady členských zemí EU a jejími přidruženými členy jsou dále Bulharská národní rada a Rumunská národní rada. Dalšími řádnými členy EDF je dalších 70 střechových organizací zdravotně postižených. Přidruženými členy EDF jsou organizace, které nesplňují základní požadavek mít více jak 50 % svých členů se zdravotním postižením. EDF působí při orgánech EU a obhajuje zájmy občanů se zdravotním postižením v rámci EU. Národní rada zdravotně postižených se záhy po svém vzniku zapojila do Evropského hnutí zdravotně postižených. Stala se přidruženým členem EDF – Evropského fóra zdravotně postižených s právem účasti na všech aktivitách pořádaných EDF. Pravidelně se účastní jednání odborných komisí a vrcholných orgánů EDF. V roce 2003 se účastnila jednání v souvislosti se zahájením a ukončením Evropského roku osob se zdravotním postižením a účastnila se zasedání Evropského parlamentu osob se zdravotním postižením. Národní rada se podílí na projektu EDF zaměřeného na posílení organizací zdravotně postižených v nových členských zemích EU. V roce 2004 tento projekt vrcholil studijním pobytem představitelů národních rad přistupujících zemí do EU v rámci kterého navštívili představitelé národních rad jednotlivé komise EU, Evropský parlament, jednotlivá zastoupení svých zemí při EU a další instituce EU. Na zasedání Generální rady EDF ve Varšavě byla NRZP ČR dne 16. května 2004 přijata za řádného člena EDF.

 

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel